Podmínky užívání webových stránek

Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně tyto podmínky užívání webových stránek Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na webové stránky www.nadace-promeny.cza/nebo www.portalpromen.cza/nebo www.promenypromesta.cza/nebo www.promenyproskoly.cza/nebo www.mesicskolnichzahrad.cza/nebo darujte.nadace-promeny.cz(dále jen „Webové stránky“) a/nebo je začnete využívat, souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem Webových stránek jeNadace Proměny Karla Komárka, se sídlem   Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 27421538, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 577 (dále jen „Nadace“ nebo „Provozovatel“), která je v souladu s Autorským zákonem (jak definováno níže) oprávněna vykonávat majetková autorská práva k Webovým stránkám.

Veškerý materiál na Webových stránkách, včetně textu, designu stránek, log, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze Nadace. Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené Nadací na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga, architektonické návrhy atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Užívání obsahu webových stránek

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami
a nebude jakkoli poškozovat Nadaci, dobré jméno Nadace, ani ostatní uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu Nadace není dovoleno užívat Webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah Webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat, stahovat či jinak šířit. Jakékoli využití Webových stránek včetně obsahu (s výjimkou první věty tohoto ustanovení) podléhá předchozímu schválení
ze strany Nadace v souladu s Autorským zákonem. Přístup na Webové stránky a jejich užití je bezplatné.

Je výslovně zakázáno:

·        jakýmkoli způsobem zasahovat do technické podstaty Webových stránek;

·        jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu Webových stránek; pouze Nadace má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti či obsahu Webových stránek;

·        jakýmkoli způsobem zasahovat do bezpečnosti Webových stránek nebo je jinak zneužívat;

·        využívat Webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv;

·        zasílat na Webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;

·        vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele;

·        pokoušet se získat přístup k Webovým stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;

·        šířit na Webových stránkách jakékoliv zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti

Veškeré informace uvedené na Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny
pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá Nadace z jiných veřejně dostupných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Nadace v žádném případě neodpovídá
za správnost a aktuálnost takto zveřejněných informací. Nadace vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na Webových stránkách. Nadace nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Odkazy na jiné WEBOVÉ stránky

Nadace nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek. Nadace dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím odkazů umístěných
na Webových stránkách. 

Změna obsahu webových stránek

Nadace má právo kdykoliv rozsah nebo obsah Webových stránek změnit nebo přestat Webové stránky provozovat, a to i bez upozornění.

Využití souborů Cookie

Cookies jsou malé datové soubory, které se z navštívených webových stránek ukládají na hard disk počítače uživatele. Díky nim si tyto stránky pamatují některé informace, které uživateli usnadňují další používání webových stránek.

Na našich Webových stránkách využíváme Cookies zejména k poskytování funkcí sociálních médií
a k anonymní analýze návštěvnosti. 

Většina prohlížečů Cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití Cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Zablokováním nebo omezením Cookies však nebudete moci užívat některé funkce Webových stránek.

Nejčastěji využívané prohlížeče a informace o jejich nastavení najdete zde:

·        Internet Explorer: windows.microsoft.com

·        Google Chrome: support.google.com

·        Mozilla Firefox: support.mozilla.org

·        Opera: help.opera.com

·        Safari: support.apple.com

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání log Nadace a fotografií k užití třetí osobou přímo určených nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu reklamy, ani žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Nadací
a uživatelem sítě Internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti
s využíváním Webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze Nadace. Podmínky užívání webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 5. 8. 2014 a aktualizovány dne
24. 5. 2018 a dne 10. 6. 2021.

Licenční ujednání

Na Webových stránkách jsou umístěna oficiální loga Nadace v barevném a černobílém vyobrazení, která jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jako „Logo Nadace“; na Webových stránkách jsou rovněž umístěny fotografie, které jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně označovány jako „Fotografie“.

Logo Nadace a Fotografie, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části Webových stránek (včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr
a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) – dále jen „Obsah“, podléhá ochraně dle Autorského zákona. Majetková autorská práva k Logu Nadace, Fotografiím a Obsahu, jakož
i k Webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze Nadace.

Fotografie, Logo Nadace a Obsah umístěné na Webových stránkách jsou nabízeny veřejnosti ke stažení zdarma. Stažením Fotografie či Loga Nadace či Obsahu z Webových stránek souhlasíte, že užijete Fotografii či Logo Nadace či Obsah v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno Nadace. Stažením Loga Nadace, Fotografie či jiného materiálu z Obsahu se v žádném případě nestáváte jejich vlastníkem.

Je zakázáno:

·        využívat Logo Nadace, Fotografie a Obsah pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely; Obsah, Logo Nadace a Fotografie umístěné na Webových stránkách rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do nich zasahovat a takto upravené, změněné, přetvořené či zásahem jinak dotčené materiály rozmnožovat.

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že:

·        takové užití Loga Nadace může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace
a Nadace je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů Nadace;

·        takové užití Fotografie může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a dále pak může být považováno za neoprávněný zásah do osobnostních práv fyzické osoby vyobrazené
na Fotografii, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každá na Fotografii vyobrazená fyzická osoba je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně před neoprávněnými zásahy do osobnostních práv takové fyzické osoby, a to včetně prostředků trestního práva.

V případě, že budete požadovat spojit Logo Nadace a/nebo Fotografii s autorským dílem literárním
či uměleckým), popř. jiným grafickým materiálem (plakát, pozvánka, prezentace, program akce apod.)
v tištěné či elektronické formě, vyhrazuje si Nadace právo vyžádat si od Vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Při užití Loga Nadace jste povinen/na toto užívat pouze v souladu s manuálem vizuální prezentace, jehož stažení Vám bude umožněno na základě žádosti. Své žádosti adresujte Nadaci prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@nadace-promeny.cz. Nadace si zároveň vyhrazuje právo vyžádat si předložení grafické úpravy každého materiálu, na kterém má být Logo Nadace uvedeno. V případě porušení tohoto ustanovení je Nadace oprávněna postupovat způsobem popsaným v ustanovení výše.

Pokud máte zájem užít Logo Nadace a/nebo Fotografii jménem svého zaměstnavatele, vyjadřujete
a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednání jménem svého zaměstnavatele.

Tato licenční ujednání je oprávněna měnit či doplňovat pouze Nadace.

Tato licenční ujednání se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé
v souvislosti s užitím Loga Nadace a/nebo Fotografie budou projednávány místně příslušným soudem
v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tato licenční ujednání jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato licenční ujednání byla zveřejněna dne 5. 8. 2014.

INFORMACE O AUTORECH WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky www.nadace-promeny.cz, www.portalpromen.cz, www.promenypromesta.cz, www.promenyproskoly.cz, www.mesicskolnichzahrad.czjsou provozovány na publikačním systému společnosti LA TAUPE s.r.o., IČ 26712377, www.lataupe.cz.

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory
na adrese info@lataupe.cz nebo Provozovatele na adrese: info@nadace-promeny.cz.

Webové stránky darujte.nadace-promeny.czjsou provozovány na publikačním systému společnosti Apploud Digital s.r.o., IČ: 01576852, www.apploud.cz.

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory
na adrese info@apploud.cz nebo Provozovatele na adrese: info@nadace-promeny.cz.