Děti a dospělí budou mít k přírodě blíž
12. 8. 2016

Vláda schválila „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025“, k němuž poskytovala připomínky a podněty také nadace. V dokumentu jsou obsaženy cíle, jako je zavedení výuky participace na školách, podpora kontaktu dětí s přírodou či podpora obnovy školních zahrad.

Schválený program podporuje rozvoj environmentální výchovy a osvěty komplexně v celé šíři témat, rozdělených do sekcí Příroda, Místo, sídlo a krajina, Udržitelná spotřeba a Klima. Pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) představuje klíčovou národní strategii s konkrétními vizemi, cíli a opatřeními. V praxi bude fungovat také jako metodická podpora pro EVVO koncepce krajů a měst.

Na přípravě programu se podílely města, obce, školy či různé organizace, včetně té naší. Za nadaci poskytla připomínky a podněty manažerka vzdělávání a metodiky participace Jolana Říhová. „Jsem ráda, že se podařilo zavést do programu také naše cíle, jako začlenění tematiky vystavěného prostředí, architektury a veřejného prostoru do výuky, vzdělávání učitelů v participativním přístupu a jeho uplatňování na školách. Děti, které se podílejí na kultivaci místa, kde žijí, si k němu lépe vytvoří i vztah. Zároveň s tím získávají i dobrý předpoklad k tomu, aby se v dospělosti samy zajímaly o prostředí kolem sebe a podílely se pozitivně na utváření svého okolí,“ říká.

Posilování bezprostředního kontaktu s přírodou je dalším důležitým bodem, který je v programu obsažen. Jeho úkolem je cíleně podporovat vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě. „Přírodní prostředí je skvělým místem ke vzdělávání – poskytuje dostatek podnětů pro zkušenostní učení i prostor k výuce či volné hře. Tento potenciál bohužel není v současnosti školami, učiteli i městy využíván dostatečně. Program se proto snaží podporovat hledání nástrojů a opatření pro zlepšení této situace, vysvětluje Jolana Říhová. 

Dobrou zprávou také je, že program myslí, jak na podporu obnov školních zahrad, tak také na vytváření podnětného prostředí pro děti na veřejných místech. Více ke státnímu programu se dočtete na stránkách ministerstva životního prostředí.

Děti a dospělí budou mít k přírodě blíž