Architektura má cestu do škol otevřenou
22. 1. 2015

Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury České republiky, k jejíž přípravě pomohla i nadace. Jedním z cílů, které strategický dokument definuje, je podporovat a rozvíjet výchovu a vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury, stavební kultury a kvality prostředí na všech stupních škol. 

Politika architektury je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně s dalšími spolupracujícími partnery. Naplnění cíle začlenit architekturu do všech stupňů vzdělávání by mělo být v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi. Dokument prošel několika koly konzultací, své připomínky vyjádřila i veřejnost a také Nadace Proměny. Strategie má přispět ke zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, v němž žijí, a věnuje se celkem třem oblastem: krajina a sídla; stavby; vzdělávání, osvěta a výzkum. Právě ke třetí oblasti významně přispěly organizace, jež v loňském roce spojila společná iniciativa, mezioborové setkání v Plzni a vydání Memoranda Architektura ve vzdělávání, které bylo v rámci příprav politiky využito.

„Máme velkou radost, že se úsilí všech zapojených zúročilo. Přijetím politiky architektury se Česká republika vydává na cestu ke společnosti, která si uvědomuje význam kvality vystavěného prostředí, chce o něj pečovat a dále jej rozvíjet. Strategie naznačuje směr, podstatná nyní bude vzájemná spolupráce napříč obory a zavedení konkrétních opatření do praxe,“ říká Jolana Říhová z nadace, která na přípravě uvedených dokumentů spolupracovala. „V nadaci věříme, že kvalitní prostředí, ve kterém se lidem dobře žije, zpětně kultivuje a rozvíjí celou společnost. Jako zcela zásadní proto vnímáme začlenění architektury do všeobecného vzdělávání, jemuž se sami snažíme pomáhat. Už u těch nejmenších dětí musíme podporovat přirozený zájem o prostor, který je obklopuje. Rozvíjet jejich představivost, estetické a prostorové vnímání i chápání toho, jak funguje jejich město.“  

Podpoře vzdělávání a všeobecné osvětě se v nadaci věnujeme dlouhodobě:

  • V rámci projektů zapojujeme veřejnost do plánování i realizace proměn městských parků a školních zahrad. 
  • Školám i dalším organizacím pracujícím s dětmi nabízíme tvůrčí dílny zaměřené na poznávání architektury a našeho životního prostoru. 
  • Organizujeme vzdělávácí akce pro dospělé, aktuálně 12. 2. konferenci o veřejném prostoru.
  • Provozujeme tematický Portál Proměn.cz.
     

→  Tisková zpráva (pdf 325 kB)
→  Politika architektury a stavební kultury ČR (pdf 506 kB)
→  informace na webu MMR
 

Architektura má cestu do škol otevřenou